A-P Stav, s. r. o. - predaj časti podniku - 3. kolo ponukového konania

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu dňom 28.05.2018

 

Predmet speňaženia:

Správca vyhlasuje dňom 28.05.2018 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu, ktorým je zabezpečený veriteľ OTP Faktoring Slovensko s. r. o. tretie kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa OTP Faktoring Slovensko s. r. o.:

a) Nehnuteľnosti zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 7/2016 dňa 13.01.2016 pod č. K000565 v spojitosti s oznámením o oprave chyby v písaní/zrejmej nesprávnosti zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 73/2017 dňa 13.04.2017 pod č. K008336;

b) Pohľadávka zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 73/2017 dňa 13.04.2017 pod č. K008337

(ďalej len „Nehnuteľnosti“, „Pohľadávka“ a spoločne „Predmet speňaženia“).

Dňa 14.11.2017 príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca mailom: trnava@irkr.sk.

 

Spôsob speňaženia:

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 92 ods. 2 ZKR.

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa bude primerane vzťahovať § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o predaji podniku.

V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca v súlade so záväzným pokynom zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia podľa záväzného pokynu alebo kým mu príslušný orgán neuloží iný záväzný pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

 

Podmienky ponukového konania:

Podrobnejšia špecifikácia podmienok ponukového konania bude správcom zverejnená len v Obchodnom vestníku a záujemcom môže byť na vyžiadanie poskytnutá aj mailom na adrese trnava@irkr.sk. Správca poskytne záujemcom aj vzor zmluvy o predaji časti podniku, ktorú uzatvorí pri predaji Predmetu speňaženia a tiež vzor dohody o zmluvnej pokute, ktorej uzatvorenie s osvedčeným podpisom záujemcu je podmienkou podania ponuky do ponukového konania, a vo vopred dohodnutom termíne umožní aj obhliadku Nehnuteľností.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 30 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j. do 26.06.2018 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „Ponukové konanie – 3. kolo – A-P Stav, s. r. o.“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu ponuku, na ďalšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.

Ponuka musí obsahovať:

identifikačné údaje záujemcu: pri fyzickej osobe meno, priezvisko, obchodné meno, adresu trvalého bydliska a miesta podnikania, IČO, dátum narodenia a výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra;

označenie predmetu kúpy – Predmetu speňaženia;

návrh cenovej ponuky v mene EUR, pričom záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Predmetu speňaženia ako celku. Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle účinných právnych predpisov neúčtuje DPH. V prípade, že kedykoľvek v budúcnosti dôjde k zmene platnej a účinnej legislatívy tak, že DPH za Predmet speňaženia bude povinný odviesť správca/úpadca, zaväzuje sa kupujúci doplatiť príslušnú sumu DPH správcovi/úpadcovi ako doplatok kúpnej ceny za predaj časti podniku úpadcu;

doklad o zložení zábezpeky vo výške 10.000,00 EUR na účet správcu;

dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom s osvedčeným podpisom.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 10.000,00 EUR (desaťtisíc eur) na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu č. SK07 1100 0000 0029 2083 8382, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do ponukového konania, t.j. 26.06.2018, s poznámkou k transakcii, v ktorej bude uvedené obchodné meno alebo meno a priezvisko záujemcu, ako aj uzatvorenie dohody o zmluvnej pokute so správcom s osvedčeným podpisom záujemcu, v zmysle ktorej sa záujemca zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji časti podniku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji časti podniku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

  1. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

  2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

  3. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Kúpna cena:

V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená zábezpeka vo výške 10.000,00 EUR.

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu a túto ponuku predložiť príslušnému orgánu na schválenie. Ku kúpnej cene sa neúčtuje DPH, keďže sa predaj podniku nepovažuje za dodanie tovaru a dodanie služby podľa príslušných (daňových) právnych predpisov. V dôsledku uvedeného je predaj podniku oslobodený od platenia DPH.

Na ponuku záujemcu, v ktorej nebude ponúknutá minimálna kúpna cena sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

 

Vyhodnotenie ponukového konania:

Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa predloženia víťaznej ponuky oznámi správcovi svoje stanovisko.

Príslušný orgánu je oprávnený víťaznú ponuku neschváliť z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Neschválením ponuky sa ponuka záujemcu považuje za odmietnutú.

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom o víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola schválená zo strany príslušného orgánu, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o predaji časti podniku, pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku dňu podpísania zmluvy, a to v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy. Zložená zábezpeka sa započítava do kúpnej ceny.

Úspešný záujemca nadobudne časť podniku nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s § 93 ods. 2 ZKR, bez zamestnancov a s dokumentáciou, o ktorú prejaví záujem, ak ju má správca k dispozícii.

 

Záverečné ustanovenia:

Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Správca je oprávnený kedykoľvek až do podpísania zmluvy o predaji časti podniku zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

späť na oznamy