1. kolo dražba spoluvlastnícke podiely úpadcu Jozef Bitala (rodinný dom s pozemkami v k.ú. Vysoká nad Kysucou)

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 04/2018

Dražobník:     

MARENČÍK dražby, s.r.o.

IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621

so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N

v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby:    

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.  841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436.

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

Jozef Bitala, narodený 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou, štátny občan SR

Dátum konania dražby:      

20.06.2018

Čas otvorenia dražby:       

09:00 hod

Miesto konania dražby: 

v salóniku  reštaurácie  ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra                                             

Kolo dražby:       

prvé

Predmet dražby:

nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou, štátny občan SR, nachádzajúce sa v okrese Čadca, v obci Vysoká nad Kysucou, k.ú. Vysoká nad Kysucou, zapísané na listoch vlastníctva vedených okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom:

-           POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 3846, Výmera 1028 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 74, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

-           STAVBA, Rodinný dom so súpisným číslom 1114, zápis na LV č. 10549 postavený na parcele reg. „C“, parc. č. 3846, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

-           STAVBA, Rodinný dom so súpisným číslom 1114, zápis na LV č. 10549 postavený na parcele reg. „C“, parc. č. 3846, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/4;

-           POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 3847, Výmera 1133 m2, druh pozemku: záhrady, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

-           POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 3848, Výmera 355 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

-           POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 3849, Výmera 544 m2, druh pozemku: orná pôda, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

-           POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 8795/1, Výmera 73 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

-           POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 8795/2, Výmera 2403 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

-           POZEMOK, reg. „C“,  parc. č. 8795/6, Výmera 1208 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, zápis na LV č. 11645, veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;

Opis predmetu dražby:  

STAVBA, Rodinný dom so súpisným číslom 1114:

Rodinný dom súpisné číslo 1114 na parc. KN č. 3846, k.ú. Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca je situovaný v severozápadnej časti obce Vysoká nad Kysucou, časť Nižný Kelčov.

Rodinný dom je obdĺžnikového pôdorysného tvaru so šikmou sedlovou strechou. Rodinný dom obsahuje suterén pod prevažnou časťou rodinného domu (1.PP), prízemie (1.NP), nedokončené podkrovie a ďalšie podkrovné podlažie neobytného charakteru. 

Dispozičné riešenie:

Suterén (1.PP): suterén je situovaný pod prevažnou časťou rodinného domu. Prístupný je v rámci interiéru rodinného domu schodiskom a z exteriéru cez garážovú brány. Suterén dispozične pozostáva z garáže, kotolne a ďalších troch miestností, z ktorých jednu je možné považovať za "letnú" kuchyňu. Vzhľadom na výškové pomery sa časť suterénu nachádza nad úrovňou okolitého terénu.

Prízemie (1.NP): dispozične pozostáva zo zádveria, predsiene, kúpeľne, samostatnej miestnosti WC, chodby, kuchyne, troch obytných miestností a priestoru schodiska.

Podkrovie (2.NP): podkrovie nebolo k termínu obhliadky stavebne ukončená, prevádzky schopné. Obsahuje chodbu so schodiskom, dve menšie miestnosti a 4 väčšie miestnosti neurčeného charakteru.

Dielňa, sklad na parc. KN č. 3846 - murovaná časť

Dielňa, sklad na parc. KN č. 3846 - drevená časť

Dreváreň na parc. KN č. 3846

Objekt pre hospodárske zvieratá na parc. KN č. 3847

Prípojka vody na parc. KN č. 3795/2,6, 3846,3848

Elektrická prípojka na parc. KN č. 3847

Prípojka kanalizácie na parc. KN č. 3847

Žumpa na parc. KN č. 3847

Spevnené plochy na parc. KN č. 3847,3848

Suchý záchod na parc. KN č. 3847

POZEMKY, reg. „C“:

Ohodnocované pozemky, parc. KN č. 3846, parc. KN č. 3847, parc. KN č. 3848, parc. KN č. 3849, parc. KN č. 8795/1, parc. KN č. 8795/2 a parc. KN č. 8795/6 k.ú. Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca sú situované v severozápadnej časti obce Vysoká nad Kysucou, časť Nižný Kelčov. Vzdialenosť nehnuteľnosti od centra obce Vysoká nad Kysucou je do 5km, od okresného mesta Čadca je do 27km, od krajského mesta Žilina do 45km.

Ohodnocované pozemky sú prístupné po obecnej komunikácii so spevneným asfaltovým povrchom vozovky, posledný prístupový úsek je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. Nehnuteľnosti sú teda prístupné sú len cez pozemky vo vlastníctve tretích subjektov.

Pozemok, parc. KN č. 3846 je z časti zastavaný stavbou rodinného domu súpisné číslo 1114, zostávajúca časť pozemku je dvor s drobnými stavbami. Ostatné pozemky sú súčasťou "dvora".

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:                                     

STAVBA, Rodinný dom so súpisným číslom 1114:

Technický popis:

Osadenie rodinného domu je v hĺbke priemerne nad 1m do 2m, v svahovitom teréne. Prevažná časť suterénu sa vzhľadom na výškové pomery nachádza nad úrovňou okolitého terénu. Základy sú z prostého betónu, monolitické pásové s hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie suterénu sú betónové monolitické, nadzemných podlaží sú murované z tehál. Vnútorné priečky sú murované. Stropné konštrukcie suterénu a 1.NP železobetónové monolitické s rovným podhľadom, stropná konštrukcia úrovne 2.NP je drevená trámová s rovným podhľadom. Zastrešenie je riešené sedlovou strechou, strešná krytina plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie strechy nerealizované resp. odstránené, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov je na úrovni 1.PP z keramických obkladov, nadzemných podlaží brizolitová. Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov sú vápenné hladké omietky.  Výplne okenných otvorov sú drevené zdvojené alebo drevené dvojité. Výplne dverných otvorov sú drevené hladké, garážová brána drevená rámová. Povrchy podláh v suteréne prevažne cementový poter. Povrchy podláh 1.NP v obytných miestnostiach sú drevené palubovkové prekryté linoleum, v ostatných miestnostiach prevažne keramická dlažba. Povrchy podláh na 2.NP nerealizované, ponechané v štádiu betónov. Rozvody vody v pozinkovaných potrubiach studenej a teplej z centrálneho zdroja na úrovni 1.PP a 1.NP. Zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač v kombinácii s kotlom na tuhé palivo umiestnený v suteréne. Vykurovanie rodinného domu je na úrovni 1.NP teplovodné radiátorové s oceľovými prevažne rebrovými vykurovacími telesami. Zdroj tepla je kotol na tuhé palivo umiestnený v suteréne v miestnosti kotolne. Na základe vyjadrenia užívateľa nehnuteľnosti (spoluvlastník ohodnocovanej nehnuteľnosti), inštalovaný kotol ústredného kúrenia je vo vlastníctve jeho syna a tento bude z rodinného domu odstránený a nahradený pôvodným kotlom na tuhé palivo, ktorý sa nachádzal v čase obhliadky v suteréne objektu a bol nefunkčný. Kanalizácia je riešená do žumpy. Elektroinštalácia rodinného domu je svetelná aj motorická, poistkové automaty. Schody z 1.PP na 1.NP betónové monolitické s povrchovou úpravou z cementového poteru, schodisko z 1.NP na 2.NP drevené schodnicové bez podstupníc.

Technické vybavenie:

Kuchyňa v suteréne objektu obsahuje kuchynskú linku z materiálov na báze dreva dĺžky 2,40m, pec na tuhé palivo a oceľový smaltovaný drez s ostatnou vodovodnou batériou, keramický obklad pracovnej plochy kuchynskej linky. Na základe vyjadrenia užívateľa nehnuteľnosti (spoluvlastník ohodnocovanej nehnuteľnosti), inštalovaná kuchynská linka je vo vlastníctve jeho syna a bude z rodinného domu odstránená. 

Kuchyňa na úrovni 1.NP obsahuje kuchynskú linku z materiálov na báze dreva dĺžky 2,00m, pec na tuhé palivo a oceľový smaltovaný drez s ostatnou vodovodnou batériou, keramický obklad pracovnej plochy kuchynskej linky. Samostatne stojací elektrický sporák so sklokeramickou elektrickou varnou doskou. Na základe vyjadrenia užívateľa nehnuteľnosti (spoluvlastník ohodnocovanej nehnuteľnosti), inštalovaná kuchynská linka vrátane elektrického sporáka je vo vlastníctve jeho syna a bude z rodinného domu odstránená. 

Kúpeľňa na 1.NP pozostáva z oceľovej smaltovanej vane a keramického umývadla s ostatným vodovodnými batériami, keramický obklad stien do výšky 1,5m.

Samostatná miestnosť WC obsahuje WC misu kombi.

Na základe predloženého dokladu - Rozhodnutie o úľave na domovej dani zo dňa 27.08.1976 – doklad o veku nehnuteľnosti, rodinný dom bol vybudovaný na základe stavebného povolenia číslo 20-39-327-1972-A zo dňa 29.12.1972. Z uvedeného dokladu je zrejmé, že rodinný dom sa začal užívať od roku 1974. Konštrukčné, materiálové ako aj dispozičné riešenie rodinného domu zodpovedá uvedenému obdobiu. Na základe uvedeného, vek nehnuteľnosti k dátumu ohodnotenia určujem na 43 rokov. Životnosť porovnateľných objektov rodinných domov sa pohybuje v rozpätí 80 - 100 rokov. S prihliadnutím na stavebnotechnický stav, životnosť objektu určujem na 100 rokov za predpokladu zabezpečenia primeranej údržby.

Na základe vyjadrenia súčasného užívateľa nehnuteľnosti, rodinný dom bol v minulosti dlhodobo so značne zanedbanou údržbou a v časti suterénu zatopený vodou, o čom boli v čase obhliadky zjavné vlhkostné miesta. K termínu obhliadky bol rodinný dom obývaný, užívaný pre potreby trvalého celoročného bývania jednej rodiny, s primeranou základnou údržbou, za posledné obdobie realizovanou súčasným užívateľom (spoluvlastníkom nehnuteľnosti) resp. jeho synom.

Rodinný dom je napojený na verejné inžinierske siete - elektrickú. Zásobovanie vodou je realizované z lesnej nádrže, odkiaľ je voda samospádom distribuovaná do rodinného domu. Odkanalizovanie je realizované do žumpy. V hlavnej cestnej komunikácii prechádzajúcej obcou je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, kanalizácie a plynu. Napojenie rodinného domu na tieto verejné inžinierske siete je možné len cez pozemky vo vlastníctve tretích osôb.

Dielňa, sklad na parc. KN č. 3846 - murovaná časť:

Dielňa, sklad na parc. KN č. 3846 - drevená časť

je súčasťou zástavby dvora. Objekt pozostáva z murovanej a drevenej časti, predmetom ohodnotenia je murovaná časť. Dispozične obsahuje  priestor dielne alebo skladu s povalovým priestorom

Dreváreň na parc. KN č. 3846

sa nachádza medzi rodinným domom a drobnou stavbou dielne,  skladu. Objekt dispozične obsahuje priestor skladu.

Osadenie objektu je na kamenných základoch v rohoch objektu. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpové, jednostranne obité. Zastrešenie je riešené pultovou strechou, strešná krytina plechová pozinkovaná. Úprava vonkajších aj vnútorných povrchov je napúšťanie impregnáciou. Dvere drevené zvlakové. Povrchy podláh drevené dlážkovice.

Objekt pre hospodárske zvieratá na parc. KN č. 3847

bol v čase obhliadky využívaný pre chov oviec. 

Osadenie objektu je na kamenných základoch v rohoch objektu. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpové, jednostranne obité. Zastrešenie je riešené pultovou strechou, strešná krytina asfaltová lepenková. Úprava vonkajších aj vnútorných povrchov je napúšťanie impregnáciou. Dvere drevené zvlakové, okno jednoduché drevené. Povrchy podláh drevené dlážkovice.

Suchý záchod na parc. KN č. 3847

sa nachádza za objektom dielne, skladu na parc. KN č. 3846 - drevená časť. Vyhotovenie je drevené, zastrešenie pultovou strechou, strešná krytina plechová pozinkovaná. Vybudovaný v roku 1975. Životnosť uvažujem 45 rokov.

 

POZEMKY, reg. „C“:

Ohodnocované pozemky, parc. KN č. 3846, parc. KN č. 3847, parc. KN č. 3848, parc. KN č. 3849, parc. KN č. 8795/1, parc. KN č. 8795/2 a parc. KN č. 8795/6 k.ú. Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca sú situované v severozápadnej časti obce Vysoká nad Kysucou, časť Nižný Kelčov. Vzdialenosť nehnuteľnosti od centra obce Vysoká nad Kysucou je do 5km, od okresného mesta Čadca je do 27km, od krajského mesta Žilina do 45km.

Ohodnocované pozemky sú prístupné po obecnej komunikácii so spevneným asfaltovým povrchom vozovky, posledný prístupový úsek je vo vlastníctve viacerých fyzických osôb. Nehnuteľnosti sú teda prístupné sú len cez pozemky vo vlastníctve tretích subjektov.

Pozemok, parc. KN č. 3846 je z časti zastavaný stavbou rodinného domu súpisné číslo 1114, zostávajúca časť pozemku je dvor s drobnými stavbami. Ostatné pozemky sú súčasťou "dvora".

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:  

v časti B  LV č.  74  „Poznámka“ sú zapísané :

-          Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 019559* zo dňa 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, Žilina, ul. 1. mája 22 v prospech Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o., Žilina - 284/08

-          Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 775/08,

vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík so sídlom Samoty 1061, Púchov, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008 v prospech VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972 v pod. 1/2) - 349/08

-          Opravný príkaz ny vykonanie exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu č. EX320/2002, vydal JUDr. Ernest Polák, Skalica, Gorkého ul.1, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*015232 zo dňa 24. 10. 2002 v prospech ZZN POMORAVI, a. s., Velkomoravská 77, Hodonín (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef. nar. 2. 3. 1972) - 354/08

-          Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č. Ex 1490/09, povrenie vydal OS Čadca č. 5502 020304 zo dňa 2. 11. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSETMANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 332/2010

-          P-12/2017, Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Bittala - BIOEXPRES, IČO: 33917086). Do funkcie správcu ustanovuje : I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Revolučná 10, Žilina, IČO: 36865265 (na p. KNC č. 3846) - 24/2017

 

v  časti C LV č.  74 - Ťarchy sú zapísané:

-          Upovedomenie + Zriadenie exekučného záložného práva - zákaz nakladania s nehnuteľnosťou č. EX 386/08, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*019306 zo dňa 8. 7. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom v Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35, v prospech oprávneného SAD Zvolen, IČO 36054666 ( na podiel1/2 a 1/4, vl. Jozef Bitala, nar. 2. 3. 1972) - 610/08

-          Príkaz na vykonanie exekúcie (oprava) zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, vydal OS Čadcač. 5502 019559* z 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, v Žiline, 1. mája, v prospech oprávneného Dopravný podnik mesta Žilina       s. r.o., (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972) - 395/08

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 775/08, poverenie vydal OS Čadcač. 5502*017380 z 20. 8. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061 v prospech VúB,a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, r. 2. 3. 1972 v 1/2) - 523/08

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 386/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*019306 zo dňa 8. 7. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom V Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35 v prospech Slovenská autobusová doprava Zvolen (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 19721/2) - 82/09

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 48/09, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*016535 dňa 6. 3. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061, v prospech oprávneného VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 270/09

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 1490/09, platobný rozkaz vydal OS Čadca 13. 10. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 447/2010

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2422/2011, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 034695* zo dňa 21. 9. 2011, vydal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Pribinova 32, Bratislava v prospech oprávneného BIOEXPRES, Vysoká nad Kysucou (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 492/2011

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva č. EX 271/10 poverením vydaným OS Čadca č. 5502*025846 zo dňa 29. 3. 2010, vydal súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Košice, Hlavná 115 v prospech oprávneného Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice - 448/2013

-          Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva č. EX 4088/13, vydal OS Čadca č. 5502*052022 zo dňa 28. 1. 2014, vydal súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková, Opletalova 96, Bratislava v prospech oprávneného SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava (vl. Bitala Jozef v 1/2) - 921/2014

-          Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 654/340/22393/10/Sog zo dňa 26. 5. 2010 v prospech Daňový úrad Čadca - zákaz nakladať s nehnuteľnosťou (vl. Bittala Jozef v 1/4) 314/2010 - 337/2010

Iné údaje:           

LV 10549

                Z - 34/2018 - Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi : Jozef Bitala, nar. 2.3.1972, správca konkurnej podstaty: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Revolučná 10, 010 01Žilina - 48/2018

Poznámka:         Bez zápisu. 

 

v časti B LV č. 10549 „Poznámka“ sú zapísané :

-          Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 019559* zo dňa 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr.Ing. Pavol Malík, Žilina, ul. 1. mája 22 v prospech Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o., Žilina (na podiel 1/4 a 1/2, vl. Jozef Bitala, nar. 2. 3. 1972) - 284/08

-          Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 775/08, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík so sídlom Samoty 1061, Púchov, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008 v prospech VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972 v pod. 1/4 a 1/2) - 349/08

-          Opravný príkaz ny vykonanie exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu č. EX320/2002, vydal JUDr. Ernest Polák, Skalica, Gorkého ul.1, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*015232 zo dňa 24. 10. 2002 v prospech ZZN POMORAVI, a. s., Velkomoravská 77, Hodonín (na podiel 1/4 a 1/2, vl. Bitala Jozef. nar. 2. 3. 1972) - 354/08

-          Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č. Ex 1490/09, povrenie vydal OS Čadca č. 5502 020304 zo dňa 2. 11. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSETMANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 332/2010

-          P-12/2017, Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom JozefBittala - BIOEXPRES, IČO: 33917086). Do funkcie správcu ustanovuje : I & R KONKURZY AREŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Revolučná 10, Žilina, IČO: 36865265, na podiel ¼ -vl. Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (na RD čs. 1114 na p. KNC č. 3846) - 24/2017

-          Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 019559* zo dňa 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, Žilina, ul. 1. mája 22 v prospech Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o., Žilina - 284/08

-          P-12/2017, Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Bittala - BIOEXPRES, IČO: 33917086). Do funkcie správcu ustanovuje : I & R KONKURZY AREŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Revolučná 10, Žilina, IČO: 36865265, na podiel ½ -vl. Jozef Bittala, nar. 02.03.1972 (na RD čs. 1114 na p. KNC č. 3846) - 24/2017

 

v  časti C LV č.  10549 - Ťarchy sú zapísané:

-          POZNAMENÁVA SA: EXEKUČNÝ PRÍKAZ Č. EX 320/02 POVERENIA OS ČADCA Č. 5502 015232* ZO DŇA 24. 10.2002 ZRIADENÍM EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI NA PODIEL BITALA JOZEF (02.03.1972) - 227/03

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 775/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061 v prospech VúB,a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, r. 2. 3. 1972 v 1/4) - 523/08

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 386/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*019306 zo dňa 8. 7. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Peter Kohút so sídlom v Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35 v prospech Slovenská autobusová doprava Zvolen (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972 v1/4) - 82/09

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 48/09, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*016535 dňa 6. 3. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061, v prospech oprávneného VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 270/09

-          Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 654/340/22393/10/Sog zo dňa 26. 5. 2010 v prospech Daňový úrad Čadca - zákaz nakladať s nehnuteľnosťou (vl. Bitala Jozef v 1/4) 314/2010 - 337/2010

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 1490/09, platobný rozkaz vydal OS Čadca 13. 10. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 447/2010

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2422/2011, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 034695* zo dňa 21. 9. 2011, vydal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Pribinova 32, Bratislava v prospech oprávneného BIOEXPRES, Vysoká nad Kysucou (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 492/2011

-          Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9500503/5/4741802/2013 v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina na zabezpečenie daňového nedoplatku (rod. dom čs. 1114 na CKn č. 3846) - 425/2013 - 449/2013

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva č. EX 271/10 poverením vydaným OS Čadca č. 5502*025846 zo dňa 29. 3. 2010, vydal súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Košice, Hlavná 115 v prospech oprávneného Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice - 448/2013

-          Zriadenie záložného práva č. 9500503/5/4741835/2013 v prospech Daňový úrad , Janka Kráľa 2, Žilina na zabezpečenie daňového nedoplatku (vl. Jozef Bitala v 1/4) - 462/2013 - 477/2013

-          Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9500503/5/5096379/2013 v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 486/2013 - 12/2014

-          Rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva - P-759/2014 v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina č. 9500503/5/4437876/2014 (na stavbu čs. 1114 na parcele CKN č. 3846) - 711/2014 - Z-4241/2014 - 835/2014

-          Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 4088/13 poverením OS Čadca č. 5502*052022zo dňa 28.1.2014, vydal súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková, Opletalova 96, Bratislava v prospech oprávneného SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava (vl. Bitala Jozef v 1/4)- 921/2014

-          Príkaz na vykonanie exekúcie (oprava) zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, vydal OS Čadcač. 5502 019559* z 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, v Žiline, 1. mája, v prospech oprávneného Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o., (na podiel 1/4 a 1/2, vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972) - 395/08

-          Príkaz na vykonanie exekúcie (oprava) zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, vydal OS Čadca č. 5502 019559* z 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, v Žiline, 1. mája, v prospech oprávneného Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o., (na podiel 1/4 a 1/2, vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972) - 395/08

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 775/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061 v prospech VúB,a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, r. 2. 3. 1972 v 1/2) - 523/08

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 48/09, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*016535 dňa 6. 3. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061, v prospech oprávneného VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 270/09

-          Rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 654/340/22393/10/Sog zo dňa 26. 5. 2010 v prospech Daňový úrad Čadca - zákaz nakladať s nehnuteľnosťou (vl. Bittala Jozef v 1/2) 314/2010 - 337/2010

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2422/2011, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 034695* zo dňa 21. 9. 2011, vydal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Pribinova 32, Bratislava v prospech oprávneného BIOEXPRES, Vysoká nad Kysucou (na podiel 1/4, vl. Bitala Jozef) - 492/2011

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva č. EX 271/10 poverením vydaným OS Čadca č. 5502*025846 zo dňa 29. 3. 2010, vydal súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Košice, Hlavná 115 v prospech oprávneného Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice - 448/2013

-          Exekučný príkaz č. EX 196/12 na zriadenie exekučného záložného práva vydaného OS Čadca, č. 5502*040282 zo dňa 20. 6. 2012, vydal súdny exekútor JUDr. Margita Rojčeková, Moyzesova 1441, Čadca v prospech Ministerstvo vnútra SR, - KR PZ Žilina (vl. Bitala Jozef v 1/2) - 15/2014

-          Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 4088/13 poverením OS Čadca č. 5502*052022zo dňa 28.1.2014, vydal súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková, Opletalova 96, Bratislava v prospech oprávneného SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava (vl. Bitala Jozef v 1/2)- 921/2014

-          Exekučný príkaz na riadenie záložného práva č. EX 3346/10 - Z - 1200/2016 vykonateľný exekučným titulom OS Čadca č. 8Ro/133/2008 zo dňa 22.5.2008, vydal súdny exekútor JUDr. Miroslav Friga, Námestie SNP 538/16, Stropkov v prospech oprávneného INKASO Pohľadávok, spol. s.r.o., Jiráskova 12, Lučenec (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 388/2016

Iné údaje:

-          POZNAMENÁVA SA: UPOVEDOMENIE O SPOSOBE VYKONANIA EXEKÚCIE Č. EX 320/2002 POVERENIA OSČADCA Č. 5502 015232* ZO DŇA 24. 10. 2002 ZRIADENÍM EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI NA PODIEL BITALA JOZEF (02.03.1972) - 226/03

-          POZNAMENÁVA SA: EXEKUČNÝ PRÍKAZ Č. EX 320/02 POVERENIA OS ČADCA Č. 5502 015232* ZO DŇA 24. 10.2002 ZRIADENÍM EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI NA PODIEL BITALA JOZEF (02.03.1972) - 227/03

-          Z - 34/2018 - Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi : Jozef Bitala, nar. 2.3.1972, správca konkurnej podstaty: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Revolučná 10, 010 01Žilina - 48/2018

-          Z - 34/2018 - Uznesenie OS Žilina č. 5K/22/2016 o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi : Jozef Bitala, nar. 2.3.1972, správca konkurnej podstaty: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Revolučná 10, 010 01Žilina - 48/2018

Poznámka: Bez zápisu

 

v časti B LV č. 11645 „Poznámka“ sú zapísané:

-          Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/20087, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 019559* zo dňa 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, Žilina, ul. 1. mája 22 v prospech Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o., Žilina - 284/08

-          Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností č. EX 775/08, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík so sídlom Samoty 1061, Púchov, poverenie vydané OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008 v prospech VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972 v pod. 1/2) - 349/08

-          Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností č. Ex 1490/09, povrenie vydal OS Čadca č. 5502 020304 zo dňa 2. 11. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSETMANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 332/2010

v  časti C LV č.  11645 - Ťarchy sú zapísané:

-          Príkaz na vykonanie exekúcie (oprava) zriadením exekučného záložného práva č. EX 469/2008, vydal OS Čadca č. 5502 019559* z 4. 6. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík, v Žiline, 1. mája, v prospech oprávneného Dopravný podnik mesta Žilina s. r.o., (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef, nar. 2. 3. 1972) - 395/08

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 775/08, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*017380 z 20. 8. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061 v prospech VúB,a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava (vl. Bitala Jozef, r. 2. 3. 1972 v 1/2) - 523/08

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 48/09, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*016535 dňa 6. 3. 2009, vydal súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík, Púchov, Samoty 1061, v prospech oprávneného VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 270/09

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 1490/09, platobný rozkaz vydal OS Čadca 13. 10. 2008, vydal súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Bratislava, Moskovská 18 v prospech oprávneného FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s., Bratislava (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 447/2010

-          Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2422/2011, poverenie vydal OS Čadca č. 5502 034695* zo dňa 21. 9. 2011, vydal súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter, Pribinova 32, Bratislava v prospech oprávneného BIOEXPRES, Vysoká nad Kysucou (na podiel 1/2, vl. Bitala Jozef) - 492/2011

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva č. EX 271/10 poverením vydaným OS Čadca č. 5502*025846 zo dňa 29. 3. 2010, vydal súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Košice, Hlavná 115 v prospech oprávneného Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice - 448/2013

Iné údaje:

Bez zápisu.

Poznámka:

Bez zápisu.

Spoločná dražba:

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:   

Znalecký posudok č. 37/2018 vypracoval dňa 08.03.2018 znalec Ing. Ivan Šimek, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej pre odbor: 370000 – Stavebníctvo a odvetvie 370100 – Pozemné stavby, 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľnosti,  evidenčné číslo znalca: 914405. Všeobecná hodnota predmetu dražby je  znaleckým posudkom stanovená na sumu 32.600,- EUR.

Najnižšie podanie:

32.600,- EUR

Minimálne prihodenie:       

500,-EUR

Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:        

9780,- EUR

 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka

c.        zložením v hotovosti do pokladne dražobníka

d.       bankovou  zárukou

e.       formou notárskej úschovy

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:                                           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

c.        zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie  

d.       bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

e.       formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky dražby:                

a.       originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky

b.       originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti

c.        príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom

d.       originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky

e.       originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                         

a.       bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.       výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom 

c.        vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                                          

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:                            

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959,  vo  VS uvedie číslo dražby.

Obhliadka predmetu dražby:                    

1.   obhliadka: 28.05.2018   o 10:30 hod

2.   obhliadka: 29.05.2018   o 10:30 hod

Miesto obhliadky:

Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení,    a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:  

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň je späť na oznamy