2. kolo predaj nehnuteľností v k.ú. Zobor, konkurz AMBARELLA s.r.o.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o opakovanej dražbe číslo

2/2018

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

REAL AUCTION, spol. s r.o.

II.

Sídlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Kmeťkova

 

b) Orientačné/ súpisné číslo

25

c) Názov obce

Nitra

d) PSČ

949 01

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, vl.č. 34049/N

IV. 

IČO

47 105 615

B.

Označenie navrhovateľov

1.

I.

Obchodné meno

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

II.

Sídlo

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Šoltésovej

b) Orientačné/ súpisné číslo

2

c) Názov obce

Bratislava

d) PSČ

811 08

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436

IV. 

IČO

36 865 265

C.  

Miesto konania dražby

Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik na prízemí

D.

Dátum konania dražby

03.05.2018

E.

Čas konania dražby

13:30 hod.

F.

Kolo dražby

Druhé kolo

G.

Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností, a to nehnuteľnosti zapísané na LV č. 708 vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre okres Nitra, obec: Nitra, k. ú. Zobor, ako:

-           parcela registra „C“ s parc. č. 5471 o výmere 766 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

-           parcela registra „C“ s parc. č. 5474/3 o výmere 317 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

-           stavba – Penzión AMBARELA, rodinný dom so súp. č. 387, postavená na pozemku parcele registra „C“ s parc. č. 5471 o výmere 766 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Anna Sílešová, rod. Sílešová, nar. 05.03.1969, bytom Kláštorská 315/109, 94901 Nitra, spoluvlastnícky podiel 1/1.

H.

Opis predmetu dražby

Penzión Ambarella je postavená ako tradičná murovaná budova z tehlového muriva. Stavba je založená na základových pásoch. Je dvojpodlažná s plochou strechou, má živičnú krytinu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stropy sú ŽB monolitické. Okná sú plastové, vnútorné dvere sú drevené hladké, vchodové dvere sú plastové. Podlahy sú prevažne keramické. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V budove je ústredné kúrenie oceľovými radiátormi zo spoločnej kotolne pre RD  aj penzión, rozvod studenej aj teplej vody. Teplá voda sa pripravuje taktiež spoločne pre RD aj penzión. V budove sú sociálne zariadenia pre  mužov a ženy - hostí reštaurácie, každá izba v ubytovacej časti má vlastné sociálne vybavenie - kúpeľňu s WC. V budove je zabudované bezpečnostné zariadenie a klimatizácia. Výstavba penziónu nebola preukázaná stavebným povolením. S opotrebovaním budovy uvažujem od roku 2008, kedy bol podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie nebolo predložené. Budova sa užíva podľa vyjadrenia vlastníka od roku 2008.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza na pozemku parc.č. 5471, je dvojpodlažný, ukončený v r. 2008 podľa predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Samotné kolaudačné rozhodnutie nebolo predložené. Údržba je dobrá. 1. podzemné podlažie obsahuje garáž s kotolňou, práčovňu, sprchu s wc, saunu, sklad, kuchyňku a schodisko. 1. nadzemné podlažie obsahuje halu 3x izbu, kuchyňu, 3 kúpeľne s WC a schodisko. Podkrovné podlažie obsahuje halu, 3 izby, 3 kúpeľne s WC, kuchyňu a schodiskový priestor. Dom spĺňa kritéria rodinného domu, pretože je v ňom viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie, nemá viac ako tri samostatné byty a viac ako dve nadzemné podlažia a podkrovie a má samostatný vstup z prístupovej komunikácie. Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - samostatnej sprchy;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou;  - umývačka riadu (zabudovaná);  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál;  - sauna

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

- Konštrukcie naviac - vnútorný bazén;

 

2. Nadzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Strecha - krovy - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok;  - vápenné a vápenno-cementové hladké; obklady fasád - umelý kameň

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - samostatnej sprchy;  - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo;  - pisoár;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - kozub - s otvoreným ohniskom

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická;  - bleskozvod

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej

hr. nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

 

I.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby

v časti B  LV č.  708 - Poznámky  sú zapísané :

-           Začatie realizácie záložného práva veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Bratislava, IČO:00 682 420 zriadené podľa V 1119/09 zo dňa 16.03.2009 a V 5312/11 na C KN parc.č.5471,5474/3,Penzión AMBARELA,rodinný dom s.č.387 na parc.č.5471 spôsobom: predajom na dražbe-P 237/12-162/12, -238/14, -24/16,392/17

-           Poznamenáva sa na nehnut. registra 'C' parc.č.5474/3, 5471, stavba: Penzión AMBARELA,rodinný dom s.č.387 na p.č.5471, zapísané do súpisu oddelenej podstaty úpadcu AMBARELLA s.r.o. ,Nitra IČO: 44 486 219 zákaz previesť, prenajať, zriadiť právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť hodnotu alebo likviditu, podľa P 742/17 - 944/2017,392/17

-           Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 2/2018, dňa 15.03.2018 o 13:30 hod. na nehnut. Registra 'C' parc.č.5474/3, 5471 spolu s Penziónom AMBARELA - rod. domom s.č.387, dražobník REAL AUCTION, spol. s r.o. Kmeťkova 25, Nitra (IČO:47 105 615), na návrh I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (IČO:36 865 262), podľa P 159/18 - 223/18

 

 

v časti C LV č.  708 - Ťarchy sú zapísané :

- Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky,a.s.Bratislava ,IČO:00 682 420 podľa V 1119/09 zo dňa 16.3.2009 na parc.č.5471,5474/3,penzión AMBARELA,rodinný dom s.č.387 na parc.č.5471- 134/09,V 5312/11-700/11,V 967/14-128/14,V 1264/14-153/14, -238/14, -24/16,392/17

 

Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby, nakoľko v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami tohto záložného práva. Vyššie uvedený zákaz nakladať s nehnuteľnosťami sa nevzťahuje na dražbu podľa tohto oznámenia, a jeho účinok sa nebude vzťahovať na vydražiteľa, nakoľko zabezpečený veriteľ udelil záväzný pokyn na speňaženie predmetných nehnuteľností, ktoré sú predmetom dražby.

 

Dražobník týmto v zmysle § 13a ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. vyzýva dotknuté osoby, aby bez zbytočného odkladu oznámili dražobníkovi všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby, ako aj o právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby.

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Cena nehnuteľnosti bola stanovená Znaleckým posudkom č. 167/2017, ktorý vypracoval dňa 06.12.2017 znalec Ing. Oto Pisoň, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 912745. Všeobecná hodnota predmetu dražby bola  znaleckým posudkom stanovená na sumu 798.000,- EUR.

K.

Najnižšie podanie

558.600,- EUR

L.

Minimálne prihodenie

10.000,- EUR

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

49.000,- EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

1.         Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK3402000000003130715657, vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom 22018

2.         V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.

3.         Banková záruka.

4.         Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

1.         Originál príkazu na úhradu, resp. potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2.         Príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom o úhrade hotovosti vo výške dražobnej zábezpeky.

3.         Originál alebo overená kópia listiny preukazujúcej vystavenie bankovej záruky.

4.         Originál alebo overená kópia listiny preukazujúcej zloženie zábezpeky do notárskej úschovy.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Najneskôr do otvorenia dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

a.         bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.         výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom 

c.         vrátením listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.    

 

N.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka SK3402000000003130715657, s variabilným symbolom 22018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)

Obhliadka 1: 18.04.2018 o 10:00 hod.

Obhliadka 2: 19.04.2018 o 10:00 hod.

Miesto obhliadky

Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra

Organizačné opatrenia

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 0917 259 872, aspoň jeden pracovný deň pred obhliadkou (v čase Po-Pi 8:00 - 16:00).

P.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.

4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

T.

Notár

a) titul

JUDr.

b) meno

Lýdia

c) priezvisko

Kliská Uhrinová

d) sídlo

Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava

                   

Za navrhovateľa dražby:                                       Za dražobníka:

I & R KONKURZY A                                             REAL AUCTION, spol. s r.o.                    

REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.                           

späť na oznamy