Dušan Palubjak - výzva na uplatnenie predkupného práva

Výzva na uplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach vo vlastníctve úpadcu Dušan Palubjak

DORUČOVANÉ VEREJNOU VYHLÁŠKOU A ZVEREJNENÍM V OBCHODNOM VESTNÍKU

Adresáti: Vlastníci spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam

 

PONUKA NA UPLATNENIE PREDKUPNÉHO PRÁVA K SPOLUVLASTNÍCKYM PODIELOM

Komanditná spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B, zn. správcu S 1436 (ďalej ako „Správca“) ako správca úpadcu Dušan Palubjak, nar.: 23.01.1961, bytom Štefániková 280/19, 059 21 Svit (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/16/2016, týmto v súlade s ust. § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) predkladá ponuku na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Úpadcu, zaradeným do súpisu všeobecnej podstaty majetku Úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 157/2016 zo dňa 15.08.2016 pod značkou záznamu K018843 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

Predmetom ponuky sú spoluvlastnícke podiely Úpadcu k nehnuteľnostiam – pozemkom zapísaným na LV č. 1011, LV č. 742, LV č. 788, LV č. 830, LV č. 895 a  LV č. 905, vedeným pred Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, pre okres Stará Ľubovňa, obec Veľká Lesná, katastrálne územie Veľká Lesná (ďalej len „Spoluvlastnícke podiely“).

Jednotliví spoluvlastníci zapísaní na príslušnom liste vlastníctva spolu s Úpadcom majú v zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) predkupné právo. Správca je v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR pri speňažovaní majetku, na ktoré sa viaže zákonné predkupné právo, povinný písomne ponúknuť predmet predkupného práva za podmienok stanovených osobitnými predpismi (v danom prípade OZ) tomu, kto je z predkupného práva oprávnený.

Cena jednotlivých Spoluvlastníckych podielov Úpadcu k pozemkom zapísaným na príslušných listoch vlastníctva bola stanovená znaleckým posudkom nasledovne:

-         cena všetkých Spoluvlastníckych podielov zapísaných na LV č.  1011 bola stanovená vo výške 113,- EUR;

-         cena všetkých Spoluvlastníckych podielov zapísaných na LV č.  742 bola stanovená vo výške 540,62 EUR;

-         cena všetkých Spoluvlastníckych podielov zapísaných na LV č.  788 bola stanovená vo výške 1.305,30 EUR;

-         cena Spoluvlastníckeho podielu zapísaného na LV č.  830 bola stanovená vo výške 13,73 EUR;

-         cena Spoluvlastníckeho podielu zapísaného na LV č.  895 bola stanovená vo výške 0,34 EUR;

-         cena všetkých Spoluvlastníckych podielov zapísaných na LV č.  905 bola stanovená vo výške 12,01 EUR.

V súlade s vyššie uvedeným Vás týmto Správca vyzýva, aby ste v prípade záujmu o uplatnenie predkupného práva k Pozemkom Správcu bezodkladne kontaktovali, a to telefonicky na tel. č.: 0908 989 977 alebo e-mailom na adrese: presov@irkr.sk, pričom kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k Spoluvlastníckym podielom Úpadcu musí byť uzatvorená a súčasne kúpna cena uhradená do 60 dní od doručenia tejto Ponuky. Ponuka sa považuje za doručenú pätnástym (15.) dňom odo dňa jej vyvesenia na úradnej tabuli obce Veľká Lesná, t.j. odo dňa 23.02.2018 (http://www.velkalesna.sk/--2-24-ponuka-na-uplatnenie-predkupneho-prava ).

V prípade záujmu o uplatnenie predkupného práva Správca poskytne záujemcovi bližšie informácie o postupe pri prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu a zašle záujemcovi ako oprávnenému z predkupného práva na predmetný spoluvlastnícky podiel Úpadcu návrh kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 588 a nasl. OZ.

V prípade, ak by o Pozemky prejavili záujem viacerí spoluvlastníci, má každý z nich v súlade s ustanovením § 140 druhá veta OZ právo vykúpiť ponúknutý spoluvlastnícky podiel Úpadcu k jednotlivým pozemkom pomerne podľa veľkosti svojho podielu.

V prípade, ak v lehote 60 dní odo dňa doručenia tejto Ponuky žiaden zo spoluvlastníkov neprejaví záujem o uplatnenie predkupného práva predkupné právo zaniká.

 

V Prešove dňa 22.02.2018

I & R KONKURZY A REŠRTUKTURALIZÁCIE, k.s.

späť na oznamy