M - Real Invest Plus, s.r.o. - predaj podniku

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 01.03.2018 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu M-Real Invest Plus, s.r.o. v konkurze, so sídlom Pri Kysuci 99/77. 010 03 Žilina, IČO: 36 735 744, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 69142/L.

Podnik úpadcu tvorí najmä nasledovný majetok:

-      majetok Úpadcu zverejnený ako súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VIALE, s.r.o., so sídlom SNP 56, Levice, IČO: 36 567 795, ktorý bol dňa 12.05.2017 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. OV 90/2017 pod značkou záznamu K010471, a to ako súpisová položka majetku por. č. 1 až por. č. 7;

-      zmluvné vzťahy vzťahujúce sa k majetku Úpadcu;

-      pohľadávky Úpadcu.

Podmienky ponukového konania poskytne správca v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu (zilina@irkr.sk) alebo v listinnej podobe vo svojej kancelárii pre Bratislavský kraj na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. alebo pre Žilinský kraj na Revolučná 10, 010 03 Žilina počas pracovných dní v čase 08:00 hod. – 12:00 hod.13:00 hod. – 15:00 hod., na základe žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania a po úhrade poplatku zo strany záujemcu. Podmienky ponukového konania správca vydá na žiadosť záujemcu za poplatok vo výške 500,- € bez DPH, t.j. 600,- € s DPH.

V žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

a.         obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.         presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.         IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.         údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.         emailovú adresu,

f.         telefonické spojenie,

g.         kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 15.03.2018 do 16:00 hod. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky v súlade s Podmienkami ponukového konania alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 

späť na oznamy