Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súboru hnuteľných vecí – dňom 12.02.2018

Speňaženie súboru hnuteľných vecí úpadcu ELMONTÁŽ SLOVENSKO, s.r.o.

Predmet speňaženia:

Správca úpadcu ELMONTÁŽ SLOVENSKO, s.r.o. vyhlasuje dňom 12.02.2018 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol ako súpis všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 171/2017 pod značkou záznamu K025253 dňa 07.09.2017 pod súpisovými položkami majetku por. č. 2, 4, 9, 10, 11, 14, 28, 29, 32 a 33 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor hnuteľných vecí zapísaných v Súpise všeobecnej podstaty, a to hnuteľné veci zapísané ako:

 

(i)                 Súpisová položka majetku por. č. 2: Hnuteľná vec: Notebook, typ Lenovo IP Y50-70i7-4710HQ 3.5GHz 15.6“ FHD TOUCH + office pre podnikateľov 2013, rok výroby: 2014, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 800,- EUR;

(ii)               Súpisová položka majetku por. č. 4: Hnuteľná vec: Kontajner, typ: 40ft High cube, rok výroby: 2014, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 1.536,00 EUR;

(iii)             Súpisová položka majetku por. č. 9: Hnuteľná vec: Lisovacie kliešte + lis, nožnice, lisovacie čeľuste, rok výroby: 2014, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 1.889,00 EUR;

(iv)              Súpisová položka majetku por. č. 10: Hnuteľná vec: Počítačová zostava, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 546,00 EUR;

(v)                Súpisová položka majetku por. č. 11: Hnuteľná vec: Tlačiareň, typ: HP Color Laser Jet Pro MFP M476dn, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 344,00 EUR;

(vi)              Súpisová položka majetku por. č. 14: Hnuteľná vec: Postroj, lano 2m s obalom, tlmič Y-lonka 1,5m, karabína AZ011, slučka textilná Open 60 cm, slučka textilná Open 80 cm, slučka textilná Open 120 cm, slučka textilná 150 cm, prilba Vertex ST červená A10SRA, vak 48 L, spony, zachytávač pádu Turbolite 2m, rok výroby: neznámy, Súpisová hodnota (aj mena): 643,00 EUR;

(vii)            Súpisová položka majetku por. č. 28: Hnuteľná vec: Káblová pančucha 40- 50mm, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 100,00 EUR;

(viii)          Súpisová položka majetku por. č. 29: Hnuteľná vec: Otočná spojka priemer 32mm, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 111,00 EUR;

(ix)              Súpisová položka majetku por. č. 32: Hnuteľná vec: Panenky hydraulické, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 697,00 EUR;

(x)                Súpisová položka majetku por. č. 33: Centrála FOGO, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 361,00 EUR;

(ďalej len „Súbor hnuteľných vecí“ a ako „Predmety speňaženia“).

Všetky predmety speňaženia uvedený pod písm. (i) až písm. (x)  budú speňažené ako jeden súbor hnuteľných vecí.

Dňa 30.01.2017 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetov speňaženia za nasledovných podmienok:

 

Spôsob speňaženia:

Správca speňaží Predmety speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok stanovených nižšie.

Predmety speňaženia sa budú v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor hnuteľného majetku. Víťaznou ponukou bude najvyššia ponuka za Predmety speňaženia. V prípade, ak sa Predmety speňaženia nepodarí speňažiť v prvom kole, Správca vyhlási druhé kolo ponukového konania, resp. ďalšie až do speňaženia Predmetov speňaženia alebo vylúčenia majetku zo súpisu všeobecnej podstaty v súlade s ust. § 81 ods. 1 ZKR.

Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmety speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmety speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.

V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, Správca v súlade s týmto pokynom zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu všetkých Predmetov speňaženia.

V prípade, ak nedôjde k speňaženiu Predmetov speňaženia ani v štvrtom kole ponukového konania, Správca sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR obráti na Príslušný orgán so žiadosťou o udelenie súhlasu na vylúčenie Predmetov speňaženia zo súpisu majetku Úpadcu.

Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli Správcu www.irkr.sk, na internetovom portáli www.bazos.sk a www. bazar.sk.

Podmienky ponukového konania:

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na +421 908 989 977 alebo e-mailom: zilina@irkr.sk.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmety speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk v danom kole ponukového konania, a to vo výške 500,- EUR pre každé kolo.

Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

(i)  ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)  záujemca ešte pred uplynutím lehoty desiatich (10) kalendárnych dní doručí do kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo

(iii)   víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Kúpna cena:

O víťazstve v každom jednom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Podmienkou pre podanie ponuky v jednotlivých kolách ponukového konania je:

i)                    v 1. kole ponuka minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty Predmetov speňaženia;

ii)                 v 2. kole ponuka minimálne vo výške 75 % súpisovej hodnoty Predmetov speňaženia;

iii)               v 3. kole ponuka minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty Predmetov speňaženia;

iv)                v 4. kole najvyššia ponuka bez stanovenia minimálnej kúpnej ceny.

Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku a v prvom až treťom kole túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu. V štvrtom kole je Správca povinný prijať najvyššiu ponuku, pričom ju následne predloží Príslušnému orgánu na schválenie. V prípade, ak by do ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr. V prípade, ak bude prvé kolo ponukového konania neúspešné, Správca vyhlási druhé kolo ponukového konania, resp. ďalšie až do speňaženia Predmetov speňaženia alebo do udelenia nového záväzného pokynu Príslušným orgánom.

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK93 5600 0000 0041 0602 5001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „Účet”).  

Vyhodnotenie ponukového konania:

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca v prvom až treťom kole len oznámi Príslušnému orgánu víťaznú ponuku a v štvrtom kole predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na schválenie, a to v oboch prípadoch do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán v štvrtom kole schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do desiatich (10) dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje. V prvom až treťom kole ponukového konania sa schválenie Príslušným orgánom vzhľadom na stanovenú podmienku minimálnej kúpnej ceny nevyžaduje. V prípade, ak Príslušný orgán v štvrtom kole víťaznú ponuku nechváli, Správca požiada o udelenie záväzného pokynu pre piate kolo za rovnakých podmienok ako boli v štvrtom kole ponukového konania. V prípade, ak ani v štvrtom kole ponukového konania nebude predložená žiadna ponuka, Správca požiada Príslušný orgán o súhlas s vylúčením Predmetov speňaženia zo súpisu.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený Správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný zaradiť Predmety speňaženia, ktoré mali byť predmetom predaja podľa kúpnej zmluvy, do ďalšieho kola ponukového konania.

Úspešný záujemca nadobudne Predmety speňaženia nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

Záverečné ustanovenia:

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetov speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 22.02.2018 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – ELMONTÁŽ SLOVENSKO s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

späť na oznamy