RELCO s.r.o. v konkurze - opakovaná dražba nehnuteľného majetku

RELCO s.r.o. v konkurze - opakovaná dobrovoľná dražba nehnuteľného majetku

OZNÁMENIE  O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE

DD 16/2017

zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona  Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej  činnosti

(Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov

Dražobník:     

MARENČÍK dražby, s.r.o.

IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621

so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N

v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby:     

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,

so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,

IČO: 36 865 265

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.  841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436.

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72940/B

Dátum konania dražby:      

23.02.2018

Čas otvorenia dražby:       

09:30 hod

Miesto konania dražby: 

v salóniku  reštaurácie  ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra                                             

Kolo dražby:       

druhé

Predmet dražby:

majetok podliehajúci konkurzu zaradený do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe, a to konkrétne nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4233, okres Bratislava III, obec: Bratislava m.č. Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto, ako:

-  parcela registra „C“ parc. č. 13654/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1697 m2

-    parcela registra „C“ parc. č. 13654/131 zastavané plochy a nádvoria o výmere 439 m2

vo výlučnom vlastníctve K2 Business, s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, ktorej konečným právnym nástupcom z dôvodu zlúčení niekoľkých spoločností  je Úpadca, veľkosť podielu: 2863/21360.

Opis predmetu dražby:   

Ohodnocovaný  pozemok  sa  nachádza  v  hlavnom  meste  SR  Bratislave,  v  mestskej  časti  Nové  Mesto,  v

katastrálnom území Nové Mesto. Predmetom ohodnotenia je pozemok zapísaný na LV č. 4233 v spoluvlastníckom podiele 2863/21360. Pozemok je zastavaný vnútro areálovú príjazdovou cestou. Pozemok je rovinatý. Polohu pozemku  vzhľadom  k  centru  obce,  komunikačných  a  dopravných  väzieb  hodnotím ako centrum.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:                                     

Pozemok je zastavaný vnútro areálovú príjazdovou cestou. Prístup je z Elektrárenskej ulice. Komunikáciou je zabezpečený prístup k objektom a halám v danom areáli. Pozemok je o celkovej výmere 2136 m2

Pozemok je v celej dĺžke zastavaný betónovou komunikáciou a priľahlými parkovacími plochami ktoré zabezpečujú prístup k budovám v areáli. Z uvedeného dôvodu nepredpokladám iné využitie

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:  

v časti B  LV č.  4233  „Poznámka“ sú zapísané :

-          Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/4243298/2013/Boc zo dňa 20.9.2013, vykonateľné dňa 15.10.2013, P-3929/13

-          Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/1326460/2014/Boc zo dňa 03.04.2014, vykonateľné dňa 03.06.2014 a právoplatné dňa 18.06.2014, P-2171/14

Iné údaje:           Bez zápisu.

Poznámka:          Bez zápisu.

v časti C  LV č.  4233 „ŤARCHY“ sú zapísané :

-          Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/4243298/2013/Boc zo dňa 20.9.2013, právoplatné dňa 30.10.2013, Z- 21485/13

-          Exekučné záložné právo v prospech Všeobecnej zdravotnej poiťovne, a.s. (IČO: 35937874) na pozemky registra C KN parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360, podľa exekučného príkazu č. EX 4092/2013 z 22.04.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec), Z-8876/14

-          Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na pozemky parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360 podľa rozhodnutia č. 9101504/5/1326460/2014/Boc zo dňa 03.04.2014, vykonateľné dňa 03.06.2014 a právoplatné dňa 18.06.2014, Z-12780/14

-          Exekučné záložné právo v prospech oprávneného: SA PARMENTINE, Z.I. la VoyF-51230 FERE CHAMPE-NOISE, Francúzska republika na pozemky registra C KN parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360, podľa exekučného príkazu EX 1985/14 zo dňa 16.07.2014 (súdna exekútorka JUDr. Andrea Ondrejková), Z-15397/14

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, pozemky parc.č. 13654/22,131 v podiele 2863/21360,v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.,IČO: 35937874,podľa EX 1645/2014 zo dňa 22.08.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec),Z-17496/14

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemky registra C KN parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360,v prospech AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Bratislava, IČO: 36 357 065, podľa Ex 34/15 zo dňa 22.06.2015 (súdny exekútor Mgr. Erik Fekete, Prešov), Z-12445/15

-          Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu cez parc. č. 13654/22 v prospech vlastníka parc. č. 13654/130 podľa zmluvy V-2913/03 zo dňa 22.9.2003 (zápisom GP č. 231-31- 2004 z pozemku parc. č. 13654/130 vznikol pozemok parc. č. 13654/138)

-          Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemky registra C KN parc.č. 13654/22, 13654/131 v podiele 2863/21360,v prospech AK TRADE s.r.o., Turčianske Teplice, IČO: 31624685, podľa EX 757/2013-30 zo dňa 30.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Jozef Augustín, PhD., Trenčín), Z- 11575/16

Iné údaje:           Žiadosť o zmenu obchodného mena R-3116/11 zo dňa 24.11.2011

Zmena názvu spoločnosti, Z-25481/14

Poznámka:          Bez zápisu.

Spoločná dražba:

Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:    

Znalecký posudok č. 103/2017 vypracoval dňa  12.09.2017 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232. Všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom je 29.900,-€.

Najnižšie podanie:

29.900,- EUR

Minimálne prihodenie:       

500,-EUR

Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:         

8.970,- EUR

 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka

c.       zložením v hotovosti do pokladne dražobníka

d.       bankovou  zárukou

e.       formou notárskej úschovy

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:                                           

a.       bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

b.       zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno

c.       zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie   

d.       bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

e.       formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky dražby:                

a.       originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky

b.       originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti

c.       príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom

d.       originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky

e.       originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                         

a.       bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

b.       výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom 

c.       vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                                           

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:                             

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959,  vo  VS uvedie číslo dražby.

Obhliadka predmetu dražby:                    

1.   obhliadka: 12.02.2018   o 10:30 hod

2.   obhliadka: 13.02.2018   o 10:30 hod

Miesto obhliadky:

Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení,    a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:  

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Vlastnícke  právo   k   predmetu   dražby  prechádza  na   vydražiteľa  udelením príklepu  a po  uhradení  celej  ceny  dosiahnutej  vydražením  ku dňu udelenia príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                 

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej  vydražením  na  základe  zápisnice  o odovzdaní predmetu dražby.

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1.       V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.       Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu – katastrálny odbor začatie súdneho konania.

3.       Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 ( osoba, ktorá tvrdí, že porušením Zákona bola dotknutá na svojich právach).

4.       Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.       Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

6.       Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Notár:               

JUDr. PhDr.  Zuzana Korvínová, notár,  Notársky úrad,  K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín

Za dražobníka:

 

V Nitre, dňa .........................

 

 

.............................................

MARENČÍK dražby, s.r.o.

v zast. Peter Marenčík, konateľ

 

Za navrhovateľa:

 

V Bratislave, dňa .................

 

 

.............................................

I & R KONKURZY  A   REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.                                                              v zast. JUDr. Simon Manduch

                                                                                  

Rovnopis Oznámenia o dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka.

 

späť na oznamy