JK BET s.r.o. - predaj podniku 1.kolo

JK BET s.r.o. - predaj podniku 1. kolo ponukového konania

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 29.01.2018 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu JK BET s.r.o. v konkurze, so sídlom Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 262 802, ktorý predstavuje (i) nehnuteľnosti so súp.č. 235, zapísané na LV č. 1149 pre k.ú. Závada, obec Závada, okres Topoľčany, zapísané v súpise oddelenej podstaty Úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 136/2017 pod K017504 dňa 18.07.2017, (ii) práva a záväzky a pohľadávky z nájomnej zmluvy uvedenej v Podmienkach ponukového konania.

Podmienky ponukového konania správca poskytne prostredníctvom e-mailu (bratislava@irkr.sk) alebo v listinnej podobe vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 50,- EUR  bez DPH.      

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 16.02.2018 do 16:00 hod. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky v Podmienkach ponukového konania alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca 

späť na oznamy