Pavol Šipoš - 1. kolo dražby nehnuteľného majetku

1. kolo dražby - speňaženie nehnuteľností v k. ú.: Veľký Lég

OZNÁMENIE  O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE DD 32/2017
zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona  Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej  činnosti (Notársky poriadok) v znení  neskorších predpisov
Dražobník:       

MARENČÍK dražby, s.r.o.
IČO: 48 172 022, DIČ:  2120079621
so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vl. č. 38932/N
v zastúpení: Peter Marenčík, konateľ

Navrhovateľ dražby:      

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
IČO: 36 865 265
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.  841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436.
ako správca konkurznej podstaty úpadcu:  Pavol Šipoš, nar. 20.07.1972., bytom Družobná 7 ,821 07 Bratislava

Dátum konania dražby:        15.03.2018
Čas otvorenia dražby:         12:00 hod
Miesto konania dražby:   v salóniku  reštaurácie  ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra                                             
Kolo dražby:         prvé

Predmet dražby:  

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 601, okres Dunajská Streda, obec: Lehnice, katastrálne územie: Veľký Lég, ako:
-  parcela registra „C“ parc. č. 3/4 záhrady o výmere 367 m2
-  parcela registra „C“ parc. č. 4/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 443m2
- stavba rodinný dom so súpisným číslom 3, postavený na parcela registre „C“ parc. č. 4/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 443 m2
v podielovom spoluvlastníctve úpadcu Pavol Šipoš, rodený Šipoš nar. 20.07.1972, bytom Korytnícka 5  ,821 06 Bratislava, štátny občan SR, podiel 1/2 a Šipošová Erika, rodená Čonková, narodená 10.11.1978, trvale bytom Korytnícka 5, 821 06 Bratislava, štátny občan SR, v podiele 1/2.

Opis predmetu dražby:    

Rodinný dom RD súpisné číslo 3, sa nachádza v Obci Lehnice okres Dunajská Streda, Evidovaný ja v LV č. 601 k.ú. Veľký Lég, postavený na p.č. 4/1. Stavbe RD sa nachádza na rovinatom, zanedbanom a neudržiavanom pozemku, s množstvom samo náletov, krovinatých neudržiavaných porastov. Pozemok je v uličnej zástavbe, priamo prístupný z miestnej komunikácie.
K dátumu oceňovania nebola doložená ani zistená žiadna technická dokumentácia, ani iné doklady viažuce sa k roku výstavby. Podľa tvaroslovných prvkov, spôsob u výstavby a technického stavu nosných konštrukcií, odhadujem dátum výstavby, okolo roku 1960.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:                                      

Objekt RD je jednoduchá stavba, zrejme postavená na pôdoryse pôvodného vidieckeho domu. Rodinný dom je prístupný z úrovne terénu. Stavba je konštrukčný jedno trakt o rozmeroch 507m x15,28 m. Bez podpivničenia. Má dve izby prístupné z predsiene uprostred dispozície RD. Podľa kópie z katastrálnej mapy, k domu patrila aj vstupná časť. Zistené boli iba základy, o rozmeroch 3,60 x 4,20 m. Nadzemná časť vstupu bol odstránená.

Technické riešenie:
Konštrukcia nosných – obvodových múrov a deliacich priečok je z tehál, so svetlou výškou miestností 2,65 m. Strop je rovný z drevených trámov. Konštrukcia zastrešenia je z dreveného krovu, do ulice zakončená valbovou strechou, do dvora je krov ukončený štítovým múrom (sedlová strecha). Sklon strechy je 45 stupňov. Krytina je z pálených, keramických škridiel. Strecha nemá žiadne klampiarske výrobky. Boli demontované.
Vstup do RD je z dvora, záhrady, cez dverný otvor bez zárubní a dverných krídiel, s poškodeným ostením. Dvere do izieb sú čiastočne zasklené, okná sú dvojité. V miestnostiach sú palubové podlahy. V predsieni je odstránená priečka, s pozostatkami v ostení a v strope. V objekte RD je pravdepodobne iba rozvod el. energie. Prvky rozvodu pitnej vody a vnútornej kanalizácie, pri obhliadke neboli zistené. Súčasťou dispozície RD je komora , prístupná zo dvora. V jej strope je otvor pre výlez do priestoru krovu (rebríkom). RD má z dvoch strán zdrsnenú brizolitovú omietku, značne poškodenú, ako väčšinu prvkov stavebných konštrukcií.
Rodinný dom pozostáva z I. nadzemného podlažia (NP).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:    

v časti B  LV č.  601 pre podiel 1/2 Pavol Šipoš   „Poznámka“ sú zapísané :
- Oznámenie o začatí realizácie záložného práva, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava, P2-325/09 - 63/09
- P1 - 53/10 - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe, dražobník GENERAL FACTORING, a.s. , Košická 56, 821 08 Bratislava -12/10
- P1- 1031/10 - Začatie konkurzného konania na majetok dlžníka, Pavol Šipoš, uznesením Okresného súdu Ba I., zo dňa 25.10.2010, sp.zn. 3K/71/2010 - 140/10
v časti B  LV č.  601 pre podiel 1/2 Erika Šipošová  „Poznámka“ sú zapísané :
- Oznámenie o začatí realizácie záložného práva, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava, P2-325/09 - 63/09
- P1 - 53/10 - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe, dražobník GENERAL FACTORING, a.s. , Košická 56, 821 08 Bratislava -12/10
- P1- 1031/10 - Začatie konkurzného konania na majetok dlžníka, Pavol Šipoš, uznesením Okresného súdu Ba I., zo dňa 25.10.2010, sp.zn. 3K/71/2010 - 140/10
v časti C  LV č.  601  „ŤARCHY“ pre podiel 1/2 Pavol Šipoš  sú zapísané :
- Záložné právo v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, V 3735/07 - 59/07
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s. Bratislava, pob. Nitra, Cintorínska 5, Nitra, IČO: 35 942 436, na základe exekučného príkazu na zriadenie ex.zál.práva č. EX 468/10 zo dňa 10.09.2010, EÚ, Martin, JUDr. Peter Krištófík Mucha, Z 5466/10 - 103/10
Iné údaje:  Bez zápisu.
Poznámka:  Bez zápisu.
v časti C  LV č.  601  „ŤARCHY“ pre podiel 1/2 Erika Šipošová  sú zapísané :
- Záložné právo v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, V 3735/07 - 59/07
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s. Bratislava, pob. Nitra, Cintorínska 5, Nitra, IČO: 35 942 436, na základe exekučného príkazu na zriadenie ex.zál.práva č. EX 468/10 zo dňa 10.09.2010, EÚ, Martin, JUDr. Peter Krištófík Mucha, Z 5466/10 - 103/10
Iné údaje:  Bez zápisu.
Poznámka:  Bez zápisu.

Spoločná dražba: Nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:     Znalecký posudok č. 13/2017 vypracoval dňa 06.12.2017, Ing. arch. Bušovský Ivan, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej pre odbor: 370000 Stavebníctvo, 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľnosti, 370901- Projektovanie v stavebníctve evidenčné číslo znalca 910377. Všeobecná hodnota predmetu dražby je  znaleckým posudkom stanovená na sumu 28.600,- EUR.

Najnižšie podanie: 28.600,- EUR
Minimálne prihodenie:         500,-EUR
Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške:          8.580,- EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:             

a. bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka
b. zložením  v  hotovosti na účet dražobníka
c. zložením v hotovosti do pokladne dražobníka
d. bankovou  zárukou
e. formou notárskej úschovy
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959

Adresa miesta na zloženie bankovej zábezpeky:                                             

a. bezhotovostným   prevodom  na účet  dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno
b. zložením  v  hotovosti na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. ú. SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, účastník dražby uvedie ako ŠS dátum narodenia, resp. IČO, vo  VS uvedie číslo dražby, v popise uvedie meno a priezvisko, resp. obchodné meno
c. zložením v hotovosti v mieste konania dražby ako je uvedené vyššie  
d. bankovou  zárukou – ako veriteľ z bankovej záruky bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra
e. formou notárskej úschovy – ako príjemca z notárskej úschovy bude uvedený dražobník – MARENČÍK dražby, s.r.o., IČO: 48 172 022, so sídlom Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky dražby:                  

a. originál    výpisu   z   bankového   účtu – dokladu o   odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu, potvrdenie banky
b. originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
c. príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom
d. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky
e. originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy

Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                           

a. bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby
b. výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom 
c. vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.                                          

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:                              

V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z.  č. 527/2002  Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959,  vo  VS uvedie číslo dražby.

Obhliadka predmetu dražby:                      

1. obhliadka: 26.02.2018   o 15:00 hod
2. obhliadka: 27.02.2018   o 15:00 hod

Miesto obhliadky: Obhliadka  sa   uskutoční v mieste predmetu dražby  po   predchádzajúcom   ohlásení, a to  na t. č.: 0948 663 906

Organizačné opatrenia:    

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke  právo   k   predmetu   dražby  prechádza  na   vydražiteľa  udelením príklepu  a po  uhradení  celej  ceny  dosiahnutej  vydražením  ku dňu udelenia príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                   

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej  vydražením  na  základe  zápisnice  o odovzdaní predmetu dražby.
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách  

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému úradu – katastrálny odbor začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 ( osoba, ktorá tvrdí, že porušením Zákona bola dotknutá na svojich právach).
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
6. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Notár:                

JUDr. PhDr.  Zuzana Korvínová, notár,  Notársky úrad,  K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín

Za dražobníka: 
MARENČÍK dražby, s.r.o.
v zast. Peter Marenčík, konateľ

Za navrhovateľa: 
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.                                                           

späť na oznamy